Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Cụ Dzu gáy :

Cụ Dzu gáy :
Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh
Gần xa nô nức yến oanh
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân
Anh Phẹt ho:
Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ hội là đạp nhau
Gần xa nô nức yến oanh
Chị em sắm sửa ngọc hành chơi xuân.