Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Đi cày bừa suốt

Đi cày bừa suốt ..
Hôm nay Mẹ thấy Nhớ ….
Nhớ lắm kon trai của mẹ !
Thứ7 mẹ kon mình lại gặp nhau nghen .
Ở nhà nhớ ngoan, ăn uống đầy và đủ, nhớ học bài kỹ trước khi ngủ vì sắp thi rồi đó kon. Trước khi ngủ ăn ngũ cốc Chú Tuấn mua nghe kon.
Ăn nhiều lớn lẹ chở mẹ đi cày nhé kon !!